Laboratory Mock-up Services

Утвърждаването на избранaта система чрез лабораторни тестове на макети и умалени модели е важна част от процеса на проектиране.

“Студио КАД”:

  • предлага задълбоченa помощ на клиентите си по време на тази фаза на проектиране.
  • работи съвместно с екип архитекти, които да потвърдят, че избраният начин за тестване е правилно планиран и проведен, и отговаря на условията, определени по закон.
  • изработва предварителни чертежи, конструктивни изчисления, мостри и друга информация, свързана компонентите на модела, техническите му качества и съответствието му с условията по договор.
  • изпраща свои служители, които присъстват на построяването, предварителните тестове и финалните тестове на моделите (образците) и подготвя писмен доклад за наблюденията и препоръките си, на базата на проведените изследвания.

След приключване на тестването, “Студио КАД” преглежда и оставя коментари на лабораторните доклади и производствените чертежи за изработка на модела за тестване.

5 D. Nemirov Str.
Sofia 1324, Bulgaria, EU
Studio CAD's Cloud

Studio CAD's Cloud